На 27ми Януари 2021 година СБАЛДБ „Доктор Лисичкова“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

На 27-ми Януари 2021 година СБАЛДБ „Доктор Лисичкова“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е насочен към подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Основната цел е Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Проектът BG16RFOP002-2.077-1298-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 е на обща стойност 63 430,00 лева. Размерът на европейското финансиране е размер на 53 915,50 лева и национално финансиране в размер 9 514,50 лева.

Период на изпълнение на проекта е 3 месеца. Изпълнението на дейностите по договора започва от 27.01.2021 година.

Изпълнението на проекта се основава на целите на ОП ИК 2014-2020 и е в съответствие с Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Екипът на СБАЛДБ „Доктор Лисичкова“ ЕООД